Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Voortgang op beleid

Inleiding
We liggen op schema bij het creëren van een betere balans op de woningmarkt, waarbij we doorstroming stimuleren en onder andere inzetten op het toevoegen van flexwoningen. Bij het toekomst- en klimaatbestendig maken van onze openbare ruimte en het verduurzamen ervan zijn dit jaar al goede stappen gezet. Aandachtspunt is het komen tot een schonere stad met minder zwerfafval en minder gedumpt huishoudelijk afval. Bij de uitvoering van grote onderhoudsprojecten zien we soms vertraging ontstaan vanwege afstemming met andere projecten en bereikbaarheid. Op waterveiligheid en zelfredzaamheid wordt in samenwerking met partners voortgang geboekt, evenals op het gebied van natuur. Om ook verder vervolg te kunnen geven aan de beleidsmatige aanpak biodiversiteit zijn eerst aanvullende bestuurlijke beslissingen nodig.

Bovenstaande punten zijn slechts een greep uit de activiteiten die dit jaar vanuit het programma Groen en Ruimtelijke Dordrecht worden ondernomen. In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2022. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis).

Lasten € 613.819
Baten € -15.500
Saldo € -629.319
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04