Algemeen

Financieel resultaat

Het financiële resultaat van de Bestuursrapportage 2022 bedraagt € 1.414.000 positief, waarmee de bijgestelde Begroting 2022 op een begrotingsoverschot van € 2.335.000 uitkomt.

In onderstaande tabel is dit weergegeven:

Bedragen × € 1.000

Eindsaldo Begroting 2022

3.205

Tussentijdse wijzigingen

-2.284

Bestuursrapportage 2022

lasten

baten

reserves

saldo

Autonoom

1.614

11.742

-713

12.643

Afwijkingen

Intern

-11.923

1.088

0

-10.835

Verbonden Partijen

-492

98

0

-394

Totaal Bestuursrapportage 2022

1.414

Geactualiseerde Begroting 2022

2.335

-/- betreft een nadeel

De tussentijdse wijzigingen van € 2.284.000 van het primaire eindsaldo Begroting 2022 van € 3.205.000 bestaan uit het verwerken van de volgende raadsbesluiten:

  • Amendement 'Programma Sportparken' (€ 2.000.000) bij Begroting 2022, zie raadsbesluit 2021-0135173 van 8 november 2021.
  • Aanvullende financiële bijdrage RTV Dordrecht in overbruggingsjaar 2022 (€ 100.000), zie raadsbesluiten 2022-0005366 van 1 februari 2022 en 2022-0053143 van 31 mei 2022.
  • Invoeren regeling opkoopbescherming (€ 100.000, zie raadsbesluiten 2022-0001900 van 1 februari 2022 en 2022-0053143 van 31 mei 2022.
  • Herhuisvesting van DOOR in Munt 5 (€ 84.000), zie raadsbesluit 2022-0021301 van 22 februari 2022.

We stellen voor het positieve resultaat van deze Bestuursrapportage 2022 van € 1.414.000 ten gunste te brengen van het huidige begrotingsresultaat. De actuele Begroting 2022 kent momenteel een begrotingsoverschot van € 921.000. Het bijgestelde saldo wordt daarmee € 2.335.000 positief. Aan het einde van het jaar wordt het resultaat, behoudens verschillen tussen 'begroot en realisatie' in beginsel toegevoegd aan de Algemene Reserve.

In het onderdeel naar de jaarrekening is een aantal ontwikkelingen geschetst die het geprognosticeerde resultaat 2022 negatief kunnen beïnvloeden. Voor deze onzekerheden is een afdoende weerstandsvermogen van belang.

Grootste financiële afwijkingen
Het positieve resultaat is een saldo van plussen en minnen. In de onderstaande tabel zijn de tien grootste financiële afwijkingen weergegeven. In het onderdeel programma's
zijn alle financiële afwijkingen per programma toegelicht.

Bedragen × € 1.000

Categorie

Afwijking

I/S/S*

Saldo

Autonoom

Bijstelling accres Meicirculaire 2022 verwerkt

I

7.920

Autonoom

Rijksbudget inkomensondersteuning valt tegen

I

-1.834

Intern

Personeelslasten vallen tegen

I/S*

-1.625

Verbonden partijen

Lasten WMO-voorzieningen vallen mee

I

1.517

Verbonden partijen

Middelen Meicirculaire 2022 bij GR Sociaal ingezet

I

-1.400

Autonoom

Jeugdhulp valt duurder uit

I/S

-1.282

Verbonden partijen

Bijdrage aan Brandweer stijgt

I/S

-627

Intern

Incidentele grondverkopen niet voorzien

I

589

Intern

Werving en selectie van personeel geïntensiveerd

I

-518

Intern

Stelpost interne ontwikkelingen valt vrij

I

497

-/- betreft een nadeel

Investeringskredieten
Voor een aantal investeringsprojecten moet het budget worden bijgesteld. Voor de Engelenburgerbrug is er sprake van meerkosten wegens het uitlopen van de werkzaamheden. Anderzijds levert de actualisatie van de planning van de renovatie van kademuren juist een voordeel op. Door de stijgende kosten voor materialen zijn de kosten voor het onderhoud aan riolen hoger dan begroot, maar dit wordt opgevangen vanuit de spaarvoorziening. Onder de streep zijn de voor- en nadelen op de investeringen in evenwicht.

Naast extra uitgaven is ook sprake van een verwachte onderbesteding in het lopende jaar van minimaal € 11,9 miljoen. Dit betreft projecten die dit jaar niet meer (geheel) uitgevoerd kunnen worden en doorschuiven naar 2023 en verder. Het betreft een eerste inschatting van verschuivingen, de definitieve kredietverschuivingen worden verwerkt bij de verzamelwijziging in het najaar. Deze verschuiving leidt tot incidenteel lagere kapitaallasten in 2023 of volgende jaren.

Zie voor meer informatie het onderdeel investeringskredieten in deze Bestuursrapportage.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04