Algemeen

Inleiding

De gemeentelijke planning en control cyclus kent één (bestuurlijk) moment van bijsturing op de lopende begrotingsuitvoering: de bestuursrapportage. Het doel van de bestuursrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de financiële middelen en voortgang van de uitvoering.

De bestuursrapportage heeft hiermee twee functies:

  • Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. Daarvoor wordt een (einde)jaarprognose van de verwachte afwijkingen op de uitvoering van de begrotingsprogramma’s samengesteld. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven.
  • Een bijstellingenrapportage gericht op een zo goed mogelijke voorspelling van het jaarresultaat, waarbij onontkoombare en niet bijstuurbare afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging.

In de onderdelen beleidsinhoudelijk resultaat en financieel resultaat wordt respectievelijk ingegaan op de beleidsrealisatie en de financiële afwijkingen van de eerste helft van dit jaar. Tevens kan de voortgang op programmaniveau worden gevolgd, via het tabblad programma's .

In navolging van eerdere bestuursrapportages treft u in de bijlage de stand van zaken informatiebeveiliging .

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04