Investeringskredieten

Afwijking op investeringskredieten

In deze bestuursrapportage staan we ook stil bij de investeringskredieten. Dit is opgesplitst in twee onderdelen. Enerzijds de afwijkingen op investeringskredieten, zowel positief als negatief. Deze afwijkingen hebben betrekking op de kosten voor het totale project. Anderzijds het verschuiven van investeringskredieten. Hiervan is sprake wanneer de totale kosten gelijk blijven, maar de planning gewijzigd is. Op deze manier blijft de investeringsplanning actueel en compleet.

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen opgenomen, de verschuivingen zijn te vinden in de volgende paragraaf.

Bedragen × € 1.000

Afwijkingen op investeringskredieten

verhoging krediet

verlaging krediet

1. Engelenburgerbrug

1.600

2. Renovatie kademuren

1.600

3. Investeringen op groot onderhoud riolen vallen tegen

1.300

1.300

Totaal

2.900

2.900

Toelichting bij de afwijkingen

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04