Algemeen

Naar de jaarrekening

In deze Bestuursrapportage 2022 is gerapporteerd op de voortgang van de beleidsactiviteiten en de bijbehorende financiën op basis van de informatie die bekend is na het eerste half jaar. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven voor het tweede half jaar. Wij zien op een aantal onderwerpen mogelijke risico's en onzekerheden die in de tussenliggende periode invloed kunnen hebben op het financiële resultaat in de Jaarstukken 2022. Gezien de onzekerheid op deze onderwerpen, zijn deze niet of deels in de financiële prognose van deze Bestuursrapportage verwerkt.

Voor een aantal onderwerpen wordt dit jaar besluitvorming gevraagd via separate raadsvoorstellen, zoals voor de inzet van de compensatie voor corona op cultuur. Daarnaast kunnen de volgende onzekerheden en risico's het resultaat in de Jaarrekening 2022 beïnvloeden.

Oorlog in Oekraïne
De oorlog in Oekraïne leidt voor de gemeente Dordrecht tot financiële consequenties waarvan het effect op het jaarrekeningresultaat 2022 nog onzeker is met betrekking tot de opvang van vluchtelingen en energielasten.

Opvang vluchtelingen
Het Rijk heeft toegezegd middelen beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat enerzijds om het beschikbaar maken van opvangplekken. Anderzijds gaat het om de daadwerkelijke opvang van Oekraïners waarvoor € 700 per week per opvangplek beschikbaar zou worden gesteld. Onduidelijk is in hoeverre compensatie wordt verstrekt voor onderwijs en eventuele recreatieve activiteiten. De definitieve specifieke uitkering ter compensatie van de extra kosten rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen is nog niet bekend en zal een effect hebben op het jaarrekeningresultaat.

Energielasten
De energieprijzen voor 2022 zijn fors gestegen sinds het opstellen van de Begroting 2022. Van de volgende aspecten zijn de financiële effecten onzeker. Wij hebben een contract voor gas met energieleverancier Gazprom. Vanwege de economische sancties tegen Rusland dient dit contract tussentijds beëindigd te worden. Een onderhandelingsprocedure voor de levering van gas wordt voorbereid met behulp van een externe deskundige. Wij dienen het resterende gasverbruik voor 2022 in te kopen tegen actuele marktprijzen, wat naar verwachting zal leiden tot hogere energielasten. Door de relatief zachte winter begin 2022 is de verwachte stijging van energielasten (gas) tot nu toe enigszins beperkt. Het verbruik in 2022, mede afhankelijk van weersinvloeden, heeft invloed op de uiteindelijke financiële effecten dit jaar. Ook voorzieningen die zelf hun energierekening betalen, hebben te maken met forse stijgingen van energielasten. Omdat de continuïteit van voorzieningen hierdoor mogelijk in het geding komen kan bestuurlijk worden afgewogen of ondersteuning vanuit de gemeente gewenst is.

Een geschatte stijging van circa 20% van de energielasten ten opzichte van 2021 is verwerkt in deze bestuursrapportage. De werkelijke omvang van de gestegen energielasten is afhankelijk van bovengenoemde onzekerheden en zal een financieel effect hebben op het jaarrekeningresultaat.

Energietoeslag
Het Rijk heeft middelen toegekend via de Meicirculaire 2022 om minima te compenseren voor hogere energiekosten. Ook binnen Dordrecht keren we de toeslag uit. De raad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de hoogte van de toeslagen en de financiële impact van de uitkeringen. In de tweede helft van 2022 moet duidelijk worden wat de omvang van deze bedragen en daarmee het financieel effect op ons jaarrekeningresultaat is. Vooralsnog hebben we dit budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage.

Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (VR ZHZ)
De Oekraïne-crisis en een mogelijke opleving van het coronavirus zou een effect kunnen hebben op de benodigde gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio en daarmee op het jaarrekeningresultaat 2022. De werkelijke omvang is afhankelijk van bovengenoemde onzekerheden.

Afloop beleidswensen: uitvoeringsbudget sociaal pontonnier en sociaal innovatiebudget
Het uitvoeringsbudget van de sociaal pontonnier en het sociaal innovatiebudget wordt dit jaar mogelijk niet geheel besteed. Deze middelen zijn gekoppeld aan de coalitieperiode 2018-2022. Eventuele niet-bestede middelen worden opgenomen in het jaarrekeningresultaat 2022.

Personeelsuitbreiding
Om onze ambities als organisatie te kunnen realiseren, zetten we in op het aantrekken van extra personeel. In deze bestuursrapportage begroten we aanvullend budget om te kunnen intensiveren op de werving en selectie van personeel. Op dit moment is de inschatting dat we de kosten van de personeelsuitbreiding kunnen opvangen binnen de huidige begroting.

Toekenning middelen voor taken Meicirculaire 2022
In de Meicirculaire 2022 is € 12,7 miljoen toegekend voor het uitvoeren van diverse taken, variërend van Beschermd Wonen tot energietoeslag. Aangezien deze middelen later in het jaar zijn toegekend, is er een reële kans dat niet al deze taken volledig uitgevoerd kunnen worden dit jaar. Dit zal mogelijk effect hebben op het jaarrekeningresultaat 2022 en leiden tot voorstellen van resultaatbestemming (budgetoverheveling), zodat deze taken in 2023 uitgevoerd kunnen worden.

Kosten organisatie evenementen 2022
Na twee corona jaren is het normale evenementenseizoen weer gestart, maar zijn de condities anders dan voorheen. Flinke kostenstijgingen door schaarste van materieel en personeel en fragiele inkomsten door onder andere onzekerheid over bezoekersaantallen en hun bestedingspatroon. In januari heeft de raad derhalve extra middelen beschikbaar gesteld voor de heropstart van het evenementenseizoen, zie raadsbesluit 2021-0166467 . De dekking is de overheveling van onderbesteed budget op evenementen uit 2021. Alle grote evenementen en diverse kleinere evenementen hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze regeling en hadden niet door kunnen gaan zonder deze extra ondersteuning vanuit de gemeente.

Ook het Big Rivers Festival heeft extra subsidie gekregen, waarmee het totale (overgehevelde) evenementenbudget is besteed. Big Rivers is voor haar inkomsten dit jaar sterker afhankelijk van de besteding van de bezoekers, omdat van de horeca met oog op de voor hen afgelopen zware corona jaren nu geen vaste maar een omzet afhankelijke financiële bijdrage wordt gevraagd. Afhankelijk van het bezoekersaantal zou Big Rivers dus nog met een tekort kunnen worden geconfronteerd. In dat geval is een aanvullend beroep op middelen uit de reserve Crisis- en Herstelfonds corona onvermijdelijk.

Deze zomer zal een inventarisatie onder de evenementenorganisaties van het najaar plaatsvinden om ook daar de verhoogde kosten en daarmee eventuele financiële knelpunten in kaart te brengen. In september informeren we u over de uitkomsten hiervan, waarbij we inzichtelijk maken of en in welke omvang een aanvullend beroep op middelen uit de reserve Crisis- en Herstelfonds corona onvermijdelijk dan wel noodzakelijk is.

Voortgang op uitvoering van activiteiten
Door diverse oorzaken, loopt een aantal activiteiten mogelijk vertraging op. In veel gevallen zal dit tegelijkertijd leiden tot een voorstel van resultaatbestemming (budgetoverheveling), om uitvoering van die activiteiten in 2023 alsnog te kunnen realiseren. Tegen het einde van het jaar is meer zicht op de omvang van de afwijkingen. De afweging om bijbehorende middelen door te schuiven naar volgend jaar vindt aan het einde van het jaar plaats, als er ook meer zicht is op het verwachte totale jaarrekeningresultaat.

De onderdelen waar wij een grote kans op vertraging naar 2023 voorzien zijn:

  • Mantelzorg.
  • Onderhoud fietspaden Schenkeldijk.
  • Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) middelen.

 

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04