Voortgang programma's

Leeswijzer programma's

Programmakaart structuur
De voortgang op de beleidsinhoudelijke activiteiten worden evenals de financiële afwijkingen gerapporteerd op programmaniveau. Bij elk van de acht beleidsprogramma's wordt ingegaan op de vraag wat we willen bereiken met dit programma, zoals reeds is vastgesteld in de Begroting 2022 .

Voortgang op beleid
Onder het onderdeel 'Voortgang op beleid' is per beleidsprogramma een overzicht met de doelstellingen en bijbehorende activiteiten te vinden. Ten aanzien van de activiteiten laten we zien of deze op schema liggen, een afwijking kennen of zijn bijgesteld (zie onderstaande symbolen). In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking of bijstelling.

De symbolen die gebruikt worden om de beleidsvoortgang op de activiteiten aan te geven:
op schema: wordt volledig of bijna volledig gerealiseerd, wordt niet verder toegelicht.

afwijking: we verwachten na bijsturing de activiteit of doelstelling nog te halen.

bijstelling: activiteit is voor minder dan de helft gerealiseerd en wordt aangepast of vervalt of er is extra budget nodig (begrotingswijziging).

Financiële afwijkingen
De financiële afwijkingen worden ook per programma toegelicht. Hiervoor wordt dezelfde bondige schrijfstijl toegepast die ook bij de jaarrekening wordt gehanteerd. De bedragen in tabellen met financiële afwijkingen zijn weergegeven per eenheid van € 1.000 waarbij een (-/-) een nadeel betekent en een (+) een voordeel. De afwijkingen als gevolg van corona zijn, ten bate van de herkenbaarheid, grijs gearceerd in de tabel.

Bij de afwijkingen die in de financiële tabellen zijn opgenomen, is aangegeven welke bijsturing en beheersing heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt tevens aangegeven of de afwijkingen incidenteel of structureel van aard zijn. Incidentele afwijkingen (I) hebben alleen betrekking op 2022, structurele afwijkingen (S) hebben meerjarig effect en structurele afwijkingen waarvan het financiële effect reeds in de Begroting 2023 is verwerkt, zijn aangeduid met een S*.

Een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen op programmaniveau is als bijlage 1 opgenomen. Deze bijlage verstrekt op programmaniveau overzicht van de actuele begroting inclusief alle wijzigingen tot de Bestuursrapportage 2022, de wijzigingen conform deze Bestuursrapportage en het resultaat na vaststelling van de Bestuursrapportage 2022.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04