Financiën van Dordrecht

Vennootschapsbelasting

Bij de Kadernota 2022 is voorlopig € 100.000 structureel begroot voor de vennootschapsbelasting (VPB). Op dit moment heeft de gemeente Dordrecht een kleine belastinglast op de verkoop van reststoffen (via HVC) en een wat groter bedrag dat verband houdt met het mogelijk maken van reclame. De Belastingdienst is van mening dat de inkomsten uit concessies aan reclame-exploitanten als belastbare winst moet worden gezien. De gemeente Dordrecht is van mening dat sprake is van vrijgesteld normaal vermogensbeheer, dan wel dat deze baten dienen ter dekking van de beheerslasten van de openbare ruimte (wegen, verlichting et cetera). Er is bezwaar aangetekend. Met de Belastingdienst is afgesproken het bezwaar aan te houden totdat uitspraak in beroep bij een andere gemeente met dezelfde problematiek is afgerond. Indien de gemeente(n) in gelijk wordt gesteld leidt dit tot een incidentele meevaller ten opzichte van de begroting.

Lasten € 0
Baten € 0
Saldo € 0
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04