Overhead

Financiële afwijkingen

Overhead

Bedragen × € 1.000


Onderwerp

Incidenteel/
Structureel

Lasten
Bijstelling

Baten
Bijstelling

Reserves
Mutaties

Totaal
Saldo

1.

Werving en selectie van personeel geïntensiveerd

I

-518

-518

2.

Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering nadelig

S

-220

-220

3.

Effecten Burap GRD 2021 geactualiseerd en verwerkt

S

-927

490

-437

-1.665

490

0

-1.175

Geraamd resultaat

-1.175

-/- betreft een nadeel

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

Lasten € 1.665.000
Baten € 490.000
Saldo € -1.175.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04