Algemeen

Coronacrisis en financiële huishouding Dordrecht

Gedurende bijna het volledige eerste kwartaal van 2022 zijn er nog diverse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht geweest. Deze maatregelen hebben op diverse plekken geleid tot extra kosten, of lagere inkomsten. In de Decembercirculaire van 2021, zie raadsinformatiebrief 2022-0005689 , heeft het Rijk bijna € 1,5 miljoen compensatie voor 2022 toegekend. Aanvullend daarop is in februari 2022 besloten om van de steunpakketten die we met betrekking tot 2021 ontvangen hebben, € 4 miljoen over te hevelen naar 2022. Hiermee is in totaal € 5,5 miljoen beschikbaar. Inmiddels zijn, sinds 23 maart, alle coronamaatregelen vervallen. Wel heeft het Rijk nog aanvullende compensatie toegezegd, dit wordt in de Decembercirculaire 2022 toegekend.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Bedrag

Ontvangen coronasteun vanuit het Rijk

1.450

Coronasteun overgeheveld vanuit 2021

4.007

Totale steun beschikbaar in 2021

5.457

Meerkosten corona

5.350

Saldo coronakosten

107

De geprognosticeerde meerkosten voor volledig 2022 bedragen € 5,4 miljoen. Hierbij is uitgegaan van een continuering van de huidige situatie, waarin geen coronamaatregelen van kracht zijn. In onderstaande tabel is een uitsplitsing van dit bedrag over de verschillende beleidsterreinen opgenomen. Deze meerkosten hebben niet enkel betrekking op de maatregelen, maar zijn er vooral ook op gericht om de zwaarst getroffen groepen en sectoren een duwtje in de rug te geven nu dat weer kan. De beschikbare middelen zijn ongeveer € 100.000 hoger dan de geprognosticeerde kosten. De afwijkingen zijn toegelicht in het betreffende begrotingsprogramma en dit bedrag komt ten gunste van het saldo van deze bestuursrapportage.

Bedragen x € 1.000

Budgetoverheveling
vanuit 2021

Steun toegekend
m.b.t. 2022

Verwachte realisatie

Saldo

Omschrijving

Aanvullende pakket re-integratiekosten

1.243

154

1.397

-

Crisisdienstverlening

314

-

314

-

Cultuur*

1.592

-

1.592

-

Perspectief jeugd en jongeren

111

-

111

-

Jongerenwerk

102

-

102

-

Mentale ondersteuning

95

-

95

-

Activiteiten en ontmoetingen

38

-

38

-

Bestrijden eenzaamheid ouderen

242

-

242

-

Begeleiding kwetsbare groepen

271

-

271

-

Gemeentelijk schuldenbeleid

-

249

249

-

Bijzondere bijstand

-

124

6

118

Subsidieregeling sportverenigingen Dordrecht

-

150

61

89

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

-

112

112

-

Zwembaden en IJsbanen

-

PM

PM

-

Impuls re-integratie

-

454

454

-

Gemeenteraadsverkiezingen

-

207

207

-

Compensatie reclame afdracht

-

-

100

-100

Totaal

4.007

1.450

5.350

107

* Een raadsvoorstel voor de inzet van deze middelen wordt nog voorgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04