Programma's

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Wat willen we bereiken?
Op de woningmarkt willen we doorstroming bewerkstelligen. Ook willen we de woningmarkt toegankelijker maken door voldoende woningen te bouwen in alle segmenten. Daarbij hechten we aan een goede balans tussen verdichting en leefbaarheid. Die leefbaarheid staat ook onder druk door de gevolgen van klimaatverandering. We nemen daarom maatregelen om droogte te voorkomen en wateroverlast te beperken. Ook willen we de effecten van zeespiegelstijging voor onze stad inzichtelijk krijgen. Onze bomen verdienen nog meer aandacht omdat ze een essentiële functie hebben in het kader van klimaatadaptatie en leefbaarheid. De (activiteiten in de) Biesbosch en het Dordtse buitengebied willen we goed vindbaar, prettig in het gebruik en actueel houden voor de bezoekers. Door middel van de Dordtse buurtaanpak willen we sectorale uitdagingen en stadsbrede opgaven in samenhang oppakken. Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties sturen we op een schonere stad. We betrekken onze inwoners verder bij het vergroenen van de stad, maken optimaal gebruik van de schaarse ruimte en vergroten de beleefbaarheid van ons water.

Lasten € 613.819
Baten € -15.500
Saldo € -629.319
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04