Leefbaar en Veilig Dordrecht

Voortgang op beleid

Inleiding
De voorgenomen activiteiten voor dit programma lopen goeddeels volgens schema. Corona heeft geen invloed meer op de doelstellingen. Zo vinden fysieke bijeenkomsten, zoals trainingen en kennissessies weer steeds meer plaats en zijn integrale controles met alle externe partners hervat. Enkele activiteiten lopen wel enige vertraging op, dit heeft vooral te maken met de extra werkzaamheden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een nieuw thema dat extra prioriteit krijgt, is de aanpak van straatintimidatie waarvoor dit jaar onder andere een app wordt gelanceerd middels een publiekscampagne. Traditionele criminaliteit zoals woninginbraken vertonen nog altijd een dalende lijn. Zogenaamde hidden impact crimes als ondermijning, gedigitaliseerde criminaliteit en radicalisering vragen echter wel steeds meer aandacht . Daarnaast maken we ons zorgen over maatschappelijk ongenoegen dat op steeds indringendere wijze wordt geuit en de toenemende meldingen van overlast van personen met verward/onbegrepen gedrag. Beperkingen in relatie tot het aanbod van geestelijke gezondheidszorg en locaties voor opvang en wonen hebben ook zichtbare gevolgen in het veiligheidsdomein. Dit vraagt om nauwe samenwerking met collega's en partners werkzaam in het sociaal domein. Ook in gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat, wordt integraal samengewerkt aan oplossingen en worden bewoners betrokken om hier een bijdrage aan te leveren.

In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2022. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis).

Lasten € 2.835.879
Baten € 2.058.879
Saldo € -777.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04