Programma's

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Wat willen we bereiken?
Veiligheid is één van de belangrijkste fundamenten in onze samenleving. Wie zich veilig voelt, heeft meer vertrouwen in zichzelf, in anderen en in de toekomst. Om een aantrekkelijke, veerkrachtige en weerbare stad te zijn, spelen we in op het behouden en verstevigen van de veiligheid op de langere termijn en staan we klaar wanneer acute incidenten of crisissituaties onze onmiddellijke en onverdeelde aandacht vragen. In 2030 wil Dordrecht zijn doorgegroeid naar een stad met circa 140.000 inwoners met een bijbehorend voorzieningenniveau. Zoals we ons hard maken voor de groei van de stad, zo blijven we ook de komende jaren investeren in een stabiel, veilig en leefbaar Dordrecht.

Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP) vormt het kader van onze inzet. De samenwerking met onze partners continueren we om de zorg voor veiligheid in onze stad verder vorm te geven. Wij richten ons op wat er leeft in de stad én hebben oog voor minder zichtbare vormen van criminaliteit die de samenleving ondermijnen en ontwrichten, zoals persoonlijke veiligheid (terrorisme), digitale veiligheid (cyberaanvallen) en georganiseerde criminaliteit (ondermijning). Het verbeteren van de verbinding van zorg en veiligheid en de bestuurlijke aanpak van criminaliteit zetten we voort. Actieve betrokkenheid en participatie van inwoners en ondernemers stimuleren we. Middels een integrale aanpak dringen we de overlast in de aandachtsgebieden terug. We zetten ons in om de zelfredzaamheid van onze inwoners te vergroten. De veiligheidsrisico’s in het fysieke domein hebben onverminderd onze aandacht.
In 2022 stellen we een nieuw IVP op voor de jaren 2023 tot en met 2026.

Lasten € 2.835.879
Baten € 2.058.879
Saldo € -777.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04