Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Financiële afwijkingen

Samenwerkend en Verbindend

Bedragen × € 1.000


Onderwerp

Incidenteel/
Structureel

Lasten
Bijstelling

Baten
Bijstelling

Reserves
Mutaties

Totaal
Saldo

1.

Personeelslasten vallen tegen

I/S*

-1.996

371

-1.625

2.

Afschrijvingslasten vallen mee

I

176

176

3.

Formatie dienstverlening gecorrigeerd

I/S*

-152

-152

4.

Stelpost interne ontwikkelingen valt vrij

I

497

497

5.

Stelpost Algemene Uitkering valt vrij

I

118

118

6.

Middelen Meicirculaire 2022 bij GR Sociaal ingezet

I

-1.400

-1.400

7.

Middelen energiearmoede ingezet

I

6.846

6.846

8.

Stelpost POK middelen ingezet

I

508

508

9.

Uitvoeringsbudget Klimaatakkoord ingezet

I

670

670

5.267

371

0

5.638

Geraamd resultaat

5.638

-/- betreft een nadeel

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

Lasten € -5.267.135
Baten € 371.000
Saldo € 5.638.135
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04