Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Voortgang op beleid

Inleiding
Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft invloed gehad op de beschikbaarheid van de toolbox voor bewonersparticipatie, het streven is om dit nog dit jaar te realiseren. Het Beleidskader Participatie 1.0 in het kader van de Omgevingswet kan vanwege het uitstel niet eerder dan 1 januari 2023 in werking treden. Er wordt hard gewerkt om online participatiemogelijkheden verder door te ontwikkelen, zo is een marktverkenning uitgevoerd en is het aanbestedingstraject gestart. Ook hebben we een eerste ervaring opgedaan met het toepassen van Virtual Reality (VR) binnen gebiedsontwikkeling. Dit jaar werden we geconfronteerd met een nieuwe crisis die heeft geleid tot een urgente opgave: de opvang van Oekraïners als gevolg van de Oekraïne oorlog, waardoor prioriteiten binnen onze organisatie werden verschoven. Desondanks worden voor het grootste deel de uit te voeren activiteiten gerealiseerd of liggen ze op schema.

Bovenstaande punten zijn slechts een greep uit de activiteiten die dit jaar vanuit het programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht worden ondernomen. In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2022. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis).

Lasten € -5.267.135
Baten € 371.000
Saldo € 5.638.135
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04