Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Financiële afwijkingen

Sociaal en Zorgzaam

Bedragen × € 1.000


Onderwerp

Incidenteel/
Structureel

Lasten
Bijstelling

Baten
Bijstelling

Reserves
Mutaties

Totaal
Saldo

1.

Jeugdhulp valt duurder uit

I/S

-1.282

-1.282

2.

Bijdrage aan Veilig Thuis ZHZ neemt toe

I

-119

-119

3.

Inkomsten Essenhof nemen af

S

-209

-209

4.

Bijdrage inzet projectleider WVGGZ terug ontvangen

I

98

98

5.

Lasten WMO-voorzieningen vallen mee

I

1.517

1.517

6.

Kosten minima-voorzieningen vallen mee

I

232

232

7.

Rijksbudget inkomensondersteuning valt tegen

I

-2.475

641

-1.834

8.

Uitvoeringskosten WSW dalen

I

137

137

9.

Bijdrage Drechtwerk WSW personeelslasten verlaagd

I

372

372

10

POK-middelen op verward gedrag ingezet

I

-508

-508

11.

Energietoeslag uitgekeerd

I

-6.846

-6.846

-8.972

530

0

-8.442

Geraamd resultaat

-8.442

-/- betreft een nadeel

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

Lasten € 8.971.991
Baten € 529.744
Saldo € -8.442.247
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04