Algemene Dekkingsmiddelen

Financiële afwijkingen

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen × € 1.000


Onderwerp

Incidenteel/
Structureel

Lasten
Bijstelling

Baten
Bijstelling

Reserves
Mutaties

Totaal
Saldo

1.

Verkoopprognose vastgoed geactualiseerd

I

-345

-82

-427

2.

Meerjarenperspectief vastgoed begroot

S

-7

126

119

3.

Inkomsten logiesheffing neemt toe

S

60

60

4.

Dividend Evides valt tegen

S

-180

-180

5.

Bijstelling accres Meicirculaire 2022 verwerkt

I

7.920

7.920

6.

Lasten gemeentelijke belastingen vallen tegen

S

-493

230

-263

-1.025

8.254

0

7.229

Geraamd resultaat

7.229

-/- betreft een nadeel

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

Lasten € 2.249.501
Baten € 8.065.735
Saldo € 5.816.234
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04