Algemene Dekkingsmiddelen

Voortgang op beleid

Inleiding
Na de gemeenteraadsverkiezingen is een coalitie gevormd en is het coalitieakkoord 2022-2026 'Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht' tot stand gekomen. In dit akkoord is een eerste doorkijk gegeven van de financiële strategie voor de periode 2023-2026, welke de komende periode een nadere uitwerking zal krijgen in de Begroting 2023.

In de in april 2022 gepresenteerde beleidsarme raadsinformatiebrief Kaderbrief 2023 werd al aangekondigd dat er in het nieuwe politieke akkoord een flinke inhoudelijke en financiële puzzel gelegd moet gaan worden, waarbij een balans gevonden moet worden tussen een sluitende begroting enerzijds en wensen ter continuering van aflopend beleid, dan wel nieuwe wensen anderzijds. Dit alles onder het gesternte van een zeer krappe en concurrerende arbeidsmarkt. Daarnaast is er een duidelijke 'spagaat' voelbaar voor Dordrecht tussen enerzijds een mager meerjarenperspectief en anderzijds de aanwezige investeringsmiddelen (onder andere Agenda Dordt 2030), een gunstige schuldpositie en een op dit moment overzichtelijke risicopositie op huidige grondexploitaties.

In de nieuwe nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden hebben college en raad besluiten genomen over de indeling van de begrotingsprogramma's, de aansluiting van deze programma's op de hoofddoelen van het coalitieakkoord en het oppakken van enkele onderzoeken naar verdere verbeteringen in de P&C-cyclus (waaronder indicatoren, integratie van P&C-documenten en kwalitatieve verantwoordingswijzen).

In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van het huidige programma Algemene dekkingsmiddelen aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2022. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis).

Lasten € 2.249.501
Baten € 8.065.735
Saldo € 5.816.234
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04