Voortgang op beleid

Doelstelling 1: Op basis van een gedegen financiële strategie blijft de begroting structureel in evenwicht.

Doelstelling 1: Op basis van een gedegen financiële strategie blijft de begroting structureel in evenwicht.
De kern van de financiële strategie is nauw verweven met de inhoudelijke ambitie om te groeien. De huidige omvang van de stad én de samenstelling van de bevolking maakt dat het een continue uitdaging is om de voorzieningen blijvend in stand te houden. Deze uitdaging geeft een permanente druk op het structurele begrotingsevenwicht. Door het draagvlak (meer inwoners en meer inwoners met draagkracht) voor deze voorzieningen te vergroten wordt deze uitdaging structureel verkleind. Allereerst door toenemende inkomsten uit het gemeentefonds en onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast ook door minder aanspraak op de sociale en maatschappelijke voorzieningen. Behalve bovenstaande uitdaging heeft Dordrecht net als alle andere gemeenten in Nederland de uitdaging om de kosten binnen het sociaal domein betaalbaar te houden.

Een bijzonderheid voor het komende jaar is dat in het licht van de komende verkiezingen de kadernota beleidsarm zal zijn. Anderzijds kunnen de ontwikkelingen in het sociaal domein of de verwachte aanpassingen in de normeringssystematiek van het gemeentefonds een grote financiële impact hebben en vragen om maatregelen. Een nieuw college zal de financiële strategie hierop moeten bijstellen en bekrachtigen in een nieuw 'bestuursakkoord' en de Begroting 2023.

Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04