Lerend en Ondernemend Dordrecht

Voortgang op beleid

Inleiding
Speerpunt in de verbetering van de sociaal economische positie van de stad is aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt. Een verdere groei in banen is nodig om deze positie te versterken en om als stad te kunnen groeien. Vanuit onderwijs én arbeidsmarkt wordt ingezet op 'een leven lang ontwikkelen' en doorlopende leerlijnen. Voor jongere kinderen wordt er extra onderwijsaanbod gerealiseerd, bij oudere kinderen is er aandacht voor bredere talentontwikkeling. Voor jongeren is het belangrijk dat ze goed voorbereid worden op de veranderende arbeidsmarkt en zelfstandig keuzes kunnen maken voor hun toekomst.

Bovenstaande punten zijn slechts een greep uit de activiteiten die dit jaar vanuit het programma Lerend en Ondernemend Dordrecht worden ondernomen. In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2022. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis).

Lasten € 438.000
Baten € 0
Saldo € -438.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04