Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Financiële afwijkingen

Bouwend en Bereikbaar

Bedragen × € 1.000


Onderwerp

Incidenteel/
Structureel

Lasten
Bijstelling

Baten
Bijstelling

Reserves
Mutaties

Totaal
Saldo

1.

Parkeerinkomsten nemen toe

I/S

713

-713

0

2.

Huurinkomsten ondergrond busstation vallen tegen

S

-134

-134

3.

Incidentele grondverkopen niet voorzien

I

589

589

4.

Huur- en pachtadministratie vallen tegen

I

-85

-60

-145

5.

Middelen voor ontwikkelen parkeren in wijken resteert

I

100

100

6.

Invoering Omgevingswet uitgesteld

I

150

150

165

1.108

-713

560

Geraamd resultaat

560

-/- betreft een nadeel

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

Lasten € 548.000
Baten € 1.108.197
Saldo € 560.197
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04