Programma's

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Wat willen we bereiken?
Ons doel is om in 2050 energieneutraal te zijn. Hiervoor hebben we afgelopen jaren al een solide basis gelegd met het werken langs vijf prestatielijnen zoals opgesteld in de startnotitie Duurzame Stad 2019-2022. In 2021 is de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 en Transitievisie Warmte 2021 vastgesteld. In 2022 realiseren we niet alleen de laatste fase van de huidige doelen uit de prestatielijnen, maar zetten we met de beschikbare middelen uit de Agenda 2030 ook extra in op de opwek van duurzame energie en het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Ook starten we met de Campagne Slim Energie Besparen waarmee we onze bewoners verder willen informeren en stimuleren om actief met het besparen van energie aan de slag te gaan. Tevens sorteren we voor door in kaart te brengen wat een (te verwachten) intensivering van de inzet op klimaatdoelen 2030 door een nieuw kabinet, betekent voor onze lokale opgave, de prestatielijnen en onze organisatie. Met lokale ondernemers gaan we door met efficiënter materiaalgebruik en circulaire verdienmodellen. Daarnaast blijven we inzetten op het verbeteren van de milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving in Dordrecht, door maatregelen te treffen die een positieve impact hebben op luchtkwaliteit, geluid en afvalreductie.

Lasten € 670.000
Baten € 0
Saldo € -670.000
Deze pagina is gebouwd op 07/12/2022 13:20:09 met de export van 07/12/2022 13:09:04